Amputacije

Šta je amputacija?

Potpuno odstranjivanje delova tela, najčešće udova.

Koja stanja obično zahtevaju amputiranje uda?

a. Vrlo jake infekcije koje sprečavaju priliv krvi u ekstremitet i ugrožavaju život.
b. Gangrena posle arterioskleroze ili šećerne bolesti.
c. Maligni tumori kostiju i drugih struktura na ekstremitetima.
d. Nesrećan slučaj ili povreda koja je prouzrokovala oštećenje kome se ne može pomoći.
e. Nakaznost koja ubogaljuje i onemogućava korišćenje pomagala ili funkciju ekstremiteta.

Kakav hirurški princip dovodi do odluke da treba ili ne treba amputirati ud?

Od najvećeg je značaja da li jeste ili nije život pacijenta u pitanju. Kad god bolest ili stanje uda toliko poodmakne da ugrozi život, hirurg će preporučiti amputaciju.

Kako se određuje nivo amputacije?

a. Čini se pokušaj da se sačuva što veći deo ekstremiteta za koji je sigurno da se može ostaviti.
b. Cirkulacija mora biti odgovarajuća u predelu amputacije. Što je cirkulacija slabija, to će nivo amputacije biti viši.
c. Bira se onaj nivo koji će omogućiti najbolju upotrebu protetskog sredstva (ovaj važan princip nekad zahteva amputaciju na višem nivou nego što to traži razvoj bolesti).

Da li je uvek bolje amputirati iznad kolena čak i kad se može spasiti deo noge ispod kolena?

Da, jer proteza će često bolje funkcionisati ako je amputacija izvršena iznad kolena nego ispod kolena.

Da li je amputiranje uda opasan hirurški postupak?

Ne, ali mogu postojati vrlo velike komplikacije jer mnogi pacijenti kojima se vrši amputiranje su bolesni ljudi poodmaklih godina i sa pratećim infekcijama, arteriosklerozom i srčanim oboljenjima.

Može li većina ljudi naučiti kako da se služi protezom na zadovoljavajući način?

Apsolutno može. Danas postoje odlična protetska sredstva koja se mogu efikasno koristiti. Mnogi ljudi kojima je izvršena amputacija koriste svoje udove tako dobro da drugi i ne primećuju da ovakva osoba uopšte ima protezu.

Koliko vremena posle amputacije može da se primeni proteza?

Ovo mnogo varira u zavisnosti od nivoa same amputacije, zarašćivanja patrljka i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Ako zarastanje napreduje normalnom brzinom, proteza se može namestiti šest do osam nedelja posle amputacije.

Može li osoba kojoj su obe noge amputirane naučiti da hoda?

Da, ali, razume se, sa daleko više teškoća nego kad je samo jedna noga odstranjena.

Da li veštačka ruka izgleda i funkcioniše kao normalna?

Najbolje proteze ruke izrađene su od metala i malo se pokušava da imitiraju normalnu ruku. Ali, iz čisto estetskih razloga, ruke koje funkcionišu ili one koje ne funkcionišu mogu biti načinjene tako da podsećaju na normalnu ljudsku ruku.

Šta se podrazumeva pod izrazom »fantomski ud«?

To je osećaj posle amputacije kada pacijent oseća bol ili nadražaj amputiranog ekstremiteta. Smatra se da je prouzrokovan iritiranjem nerva koji je bio presečen u patrljku.

Da li je nekada potrebno vršiti novu amputaciju uda?

Da. Izvesne amputacije se vrše u hitnim slučajevima kao mera za spasavanje života bez razmišljanja o budućem korišćenju patrljka. U takvim slučajevima potrebna je reamputacija da bi se proteza namestila na zadovoljavajući način.

Ako patrljak postane beskoristan zbog slabe cirkulacijc ili ulceracije, može li se izvršiti korektivna operacija?

Da, ukoliko se izvrši amputiranje na višem nivou često će se rešiti ovaj problem.