Bruceloza (Malteška groznica, mediteranska groznica, gibraltarska groznica, undulantna groznica)

Da li je bruceloza prvenstveno bolest čoveka?

Ne. Ona pogađa životinje, obično stoku, svinje i koze. Prouzrokuje je klica koja se naziva »brucela«. Ona se prenosi, na čoveka dodirom sa lučevinama navedenih životinja i pijenjem zaraženog mleka.

Da li bruceloza može da se prenosi sa čoveka na čoveka?

Ne može.

Koje osobe su najizloženije brucelozi?

Bruceloza se smatra profesionalnim oboljenjem među veterina­rima, pakerima mesa, mesarima, mlekarima i stočarima.

Koji su simptomi bruceloze?

Temperatura, drhtavica, bolovi i tegobe u telu, obilato znojenje i gubitak težine. Groznica se obično javlja na mahove, sa dugim periodima normalne temperature. Ti simptomi mogu da potraju Čak godinu dana i više, a ako bruceloza postane hronična i ako se ne leči, simptomi mogu da traju mnogo godina.

Da li postoji akutna forma ove bolesti?

Da. Ona traje samo oko dve do tri nedelje i mora se razlikovati od tifusne groznice, malarije ili tuberkuloze.

Kako može da se spreči bruceloza u čoveka?

Pasterizacijom mleka. Isto tako, ljudi što rukuju mesom moraju da se zaštite gumenim rukavicama. Sva oboljenja kože kod tih ljudi treba da se leče na odgovarajući propisani način. Zaražene životi­nje moraju da se otkriju i unište.

Kako se leči bruceloza?

Streptomicin i sulfa preparati su najefikasniji.