Doc. dr sci. med. Milica Popović Nefrolog Imunolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Doc. dr sci. med. Milica Popović Nefrolog Imunolog – Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Doc. dr sci. med. Milica Popović Nefrolog - Imunolog
Doc. dr sci. med. Milica Popović, nefrolog - imunolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Internistička ordinacija Limana u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Pregled nefrologa-imunologa, Cena 3.000,00 dinara.

Biografija doktora: Doc. dr sci. med. Milica Popović Nefrolog - Imunolog

Doc. dr sci. med. Milica Popović, nefrolog - imunolog Novi Sad

Doc. dr sci. med. Milica Popović rođena je 1976. godine u Somboru, gde je završila osnovu školu i prirodno-matematički smer gimnazije ”Veljko Petrović”. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala je 1995. godine, a završila 2002. godine, sa prosečnom ocenom 9,39.

Zaposlena je na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra Vojvodine od 2004. Godine. U zvanje Saradnika u nastavi na Katedri za Internu medicinu – uža naučna oblast nefrologija i klinički imunologija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, je izabrana 2007. godine. U zvanje Asistenta na istoj katedri prvi put je izabrana 2010. godine, a reizabrana 2014. godine. U zvanje Docenta na istoj katedri je izabrana 2016. Godine. Trenutno radi kao docent na Katedri za Internu medicinu – nefrologija i klinička imunologija.

Specijalizaciju iz Interne medicine završila je 2011. godine sa odličnim uspehom. Užu specijalizaciju iz oblasti Nefrologije završila je 2016. godine sa odličnim uspehom. Doktorsku disertaciju pod nazivom ”Nivo hepcidina kod bolesnika lečenih hroničnim programom hemodijalize” odbranila je u martu 2015. godine.

Autor i koautor je više naučnih radova iz oblasti nefrologije i kliničke imunologije objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Aktivno je učestvovala na nacionalnim kongresima iz oblasti nefrologije i reumatologije.

Učestvovala je u sledećim kliničkim studijama:

 1. Multicentrično, radnodvizovano, dvostruko slepo, placebo kontrolisana ispitivanje
  efikasnosti, bezbednosti i tolerabilnosti BIIB023 kod pacijenata sa lupus nefritisom
  (Biogen Atlas 211LE201).
 2. Efikasnost, bezbednost i imunogenost leka BI 695501 u odnosu na adalimumab kod
  pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom: randomizovano, dvostruko slepo
  isptivanje u paralelnim grupama, sa više doza i aktivnim komparatorom. (Boehringer
  Ingelheim 1297.2)
 3. Dugotrajno praćenje bezbednosti, efikasnosti, farmakokinetike i imunogenosti BI
  695501 kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom (RA): otvoreni produžetak
  ispitivanja kod pacijenata koji su završili ispitivanje 1297.2 i koji su podobni za
  dugotrajno lečenje adalimumabom. Boehringer Ingelheim 1297.3
 4. Prospektivna opservaciona studija sa ciljem da se dokumentuje trenutna
  imunosupresivna terapija kod pacijenata sa transplantiranim bubregom. Astellas
  pharma.
 5. Prospektivna, multicentrična, placebom kontrolisana, dvostruko slepa studija
  za poređenje efikasnosti terapije održavanja tocilizumabom sa ili bez prekida
  terapije glukokortikoidom kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom,
  MA29585 (SEMIRA).
 6. Randomizovano, dvostruko-slepo ispitivanje treće faze u kome se ABT-494 poredi sa
  placebom i adalimumabom kod ispitanika koji pate od umerenog do teškog aktivnog
  RA i koji su na stabilnoj dozi metotreksata (MTX), a imaju neadekvatan odgovor na
  MTX (MTX-IR). (M14-465).

Zakazivanje pregleda

Doc. dr sci. med. Milica Popović

Nefrolog - ImunologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Internistička ordinacija Limana Novi Sad

Buleva cara Lazara 81
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Posebna sfera interesovanja su joj bolesti bubrega, odnosno akutna i hronična bubrežna slabost i infekcije, kao i sistematski autoimuni poremećaji kao što su sistemski eritemski lupus, reumatoidni artritis i progresivna sistemska skleroza.

Internistička ordinacija Limana Novi Sad
Buleva cara Lazara 81
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,