Genetska medicina

Šta se podrazumeva pod izrazom »genetska medicina«?

To je nova nauka koja se brzo razvija i koja se bavi okolnostima i uslovima koji utiču i obavljaju nasleđe. Zahvaljujući usavršavanju novih, veoma moćnih mikroskopa, danas je ova nauka u stanju da pomoću njih posmatra i proučava hromozome i gene.

Da li je moguće utvrditi defekte novorodenčeta ispitivanjem njegovih hromozoma ili gena?

Danas je moguće ispitivati hromozome deteta skidanjem nekoliko ćelija iz unutrašnjosti njegovih usta ili ispitivanjem ćelija u njegovoj krvi. Hromozomi mogu da se klasifikuju i razvrstaju, ali to još ne može da se učini sa genima. Znatan broj defekata otkriven je ispitivanjem hromozoma.

Koje bolesti mogu da se uoče ispitivanjem hromozoma?

Već je utvrđeno da mongolizam, Klinefelterov sindrom i Tarnerov sindrom prouzrokuju defekti u hromozomima.

Da li je moguće da će doći dan kada će čovek biti u stanju da uoči defekte kod gena?

Da. Najnovija dostignuća u genetskoj medicini pružaju mnogo osnova da se nadamo da nije daleko dan kada će čovek biti u stanju da sagleda mogućnosti koje uslovljavaju zdravlje i bolest kroz proučavanje gena.

Da li je moguće da će u budućnosti ncke bolesti moći da se eliminišu zahvaljujući uspesima genetskih studija?

Da. Doći će dan kada ćemo biti u stanju da otkrijemo i odredimo one karakteristike u genima i hromozomima koje mogu da utiču na razvoj bolesti kao što su, recimo, šećerna bolest, cistična fibroza, pa čak i rak. Jednom kada bude otkrivena osnovna abnormalnost koja stvara takve tendencije, moći će se i pronaći načini da se te abnormalnosti eliminišu ili spreče.