Struktura nervnog sistema

Kakva je struktura nervnog sistema?

Sastoji se od:

a. Centralnog nervnog sistema koji obuhvata mozak i kičmenu moždinu
b. Perifernog nervnog sistema koji se sastoji od nerava koji izlaze iz kičmene moždine i ulaze u razne delove organizama
c. Autonomnog (simpatičkog) nervnog sistema koji se sastoji od nerava koji regulišu rad creva, mokraćne bešike, krvnih sudova, kao i razne funkcije tela kao što su znojenje, puls, krvni pritisak itd.

Šta su lobanjski (kranijalni) nervi?

Postoji dvanaest pari nerava koji se iz lobanje kroz razne otvore na njoj produžavaju i inervišu razne delove lica, glave i neke druge organe.

Koje organe opslužuju razni kranijalni živci?

a. Prvi nervi (olfaktomi) inervišu nos i imaju veze sa čulom mirisa
b. Drugi nervi (optički) vezani su sa očima i čulom vida
c. Treći, četvrti i šesti kontrolišu pokrete očnih jabučica
d. Peti nervi (trigeminalni) imaju veze sa nadražajima lica (lučenje suza, vlažnost nosa, desni, zuba, ždrela i dr.) i sa kontrolom mišića koji služe za žvakanje
e. Sedmi (facijalni) nervi kontrolišu mišiće lica (pomoću njega se recimo, osmehujemo)
f. Osmi (akustični i vestibularni) nervi legulišu sve što je u vezi sa sluhom i osećajem ravnoteže
g. Deveti (glosofaringealni) nervi ulaze u grlo i imaju ulogu u vezi sa gutanjem, osećajem ukusa
h. Deseti nervi (vagus) idu u srce, želudac i creva i upravljaju njihovim radom bez ikakvog naneg voljnog učešća
i. Jedanaesti (pomoćni kičmeni) kontrolišu izvesne mišiće na vratu i leđima i naređuje im da pokrenu glavu i ramena
j. Dvanaesti (hipoglosalni) kontrolišu jezik

Šta su koreni kičmenih nerava?

Kičmena moždina ima parove nerava koji se nazivaju koreni, a koji u pravilnim razmacima izlaze na obe strane kičmene moždine. Na svakoj strani postoji posterioma grana za nadražaje i anterioma za motornu (mišićnu) kontrolu. Ovi se koreni kombinuju u periferne nerve koji se zatim šire van kičmenog stuba ka raznim organima i mišićima u organizmu.  Ovi nervi opslužuju sve mišiće i žlezde, a upravljaju takođe i nadražajima u celom telu.

Kakva je razlika između neurologa i psihijatra?

Neurolog posmatra i leči oboljenja koja napadaju strukturu nervnog sistema. Ova oboljenja se nazivaju organske bolesti nervnog sistema. Psihijatar leči funkcionalne poremećaje mozga kao što su mentalne i duševne bolesti, neuroze itd.