Osteitis fibroza cistika (Hiperpara tireoidizam)

Šta je osteitis fibroza cistika?

To je generalizovano oboljenje kostiju čija je karakteristika nastanak cisti. Ciste se javljaju naročito na dugim kostima tela, na lobanji i kičmenom stubu.

Koji su simptomi ove bolesti?

Duboko usađeni bol u skeletu sa lokalnim otokom kostiju i sponatanom frakturom u predelu cističnih promena.

Koji je uzrok pojave osteitis fibroze cistike?

Definitivno je utvrđeno da ovu bolest pfouzrokuje tumor jedne od četiri paratireoidne (doštitne) žlezde koje se nalaze na vratu.

Kako se ova bolest leči?

Hirurškim odstranjivanjem obolele paratireoidne žlezde na kojoj se nalazi tumor.

Da li se sve paratireoidne žlezde odstrainjuju da bi se izlečilo od osteitis fibroze cistike?

Ne, već samo one na kojima se nalazi tumor. Jedna žlezda uvek mora ostati da bi održala vitalne paratireoidne funkcije.

Može li se osteitis fibroza cistika izlečiti odstranjivanjem obolele paratireoidne žiezde?

Da.

Da li je osteitis fibroza česta bolest?

Ne. To je relativno retko oboljenje