Primena Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Povodom učestalih pitanja koja su se pojavila u sredstvima javnog informisanja, a koja se odnose na primenu posebnog Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji je stupio na snagu i primenjuje se od 27. novembra 2013. godine, ukazujemo na sledeće: Navedenim zakonom stvoreni su uslovi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu dece do 18 godina starosti, trudnice i porodilje u periodu do 12 meseci po rođenju živog deteta, osiguranih lica, koja pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu da ostvare po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno koja nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.

Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, navedena lica ostvaruju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i pravo na lekove, kao i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite. Donošenje navedenog zakona imalo je za cilj da se ovim kategorijama osiguranih lica obezbedi korišćenje zdravstvene zaštite i u slučaju kada nemaju overenu zdravstvenu ispravu. S tim u vezi, obaveštenje o utvrđenoj trudnoći odnosno prekidu trudnoće osiguranog lica, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje dostavlja se samo u slučajevima kada se pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje, po ovom zakonu (a ne i po Zakonu o zdravstvenom osiguranju).

Zakonom se ne uspostavlja obaveza vođenja registra podataka po osnovu prekida trudnoće, već je jedina svrha dostavljanja navedenih podataka RFZO utvrđivanje osnova za prestanak ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu po ovom zakonu. Naime, podaci o pruženim zdravstvenim uslugama i zdravstvenom stanju osiguranog lica se već vode u matičnoj evidenciji RFZO, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i jesu lični podaci – naročito osetljivi podaci, koji predstavljaju službenu tajnu i ne mogu se iznositi, odnosno objavljivati u javnosti.

Kontrola zakonitosti rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, odnosno ovim posebnim zakonom reguliše se samo ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu navedenih kategorija osiguranih lica u slučaju kada nemaju overenu zdravstvenu ispravu.

Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije