Prof. dr Marina Jovanović Dermatolog – Poliklinika Nada Diva

Poliklinika Nada Diva
Vase Stajića 25 - PRIZEMLJE
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Marina Jovanović Dermatolog
Prof dr Marina Jovanović, dermatolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Nada Diva, Novi Sad

Medicinske usluge

Pored oboljenja kože iz domena opšte dermatologije, ističe se u dijagnostici i lečenju sledećih bolesti kod odraslih:

  • Hronična urtikarija
  • Neželjene reakcije izazvane lekovima na koži i vidljvim sluznicama
  • Atopijske bolesti – atopijski dermatitis
  • Svi oblici ekcema
  • Manifestacije kontakte alergije
  • Sistemske bolesti vezivnog tkiva sa manifestacijama na koži i vidljivim sluznicama, npr. eritemski lupus, dermatomiozitis, sklerodermija...
  • Alopecija areata

Biografija doktora: Prof. dr Marina Jovanović Dermatolog

Prof dr Marina Jovanović, dermatolog

Marina Jovanović je rođena u Novom Sadu 1955. g. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je sa ocenom 9.51. Sa odličnim je 1990. g. položila specijalistički ispit iz dermatovenerologije. Godine 1989. je odbranila magistarsku tezu Alergijski kontaktni dermatiti lokazovani na licu a 1997. g. doktorsku disertaciju Sindrom kontaktne urtikarije.

Asistent u vaspitno-obrazovnom radu, postala je 1985, 1997. g. docent, 2002. vanredni, a 2007. g. redovni profesor na predmetu Dermatovenerologija. Aktivno je 2008. učestvovala u uvođenju nastave iz Dermatovenerologije na engleskom jeziku za studente medicine i tokom dve godine bila je jedini nastavnik na tom predmetu. Sada učestvuje u izvođenju nastave u oviru četiri predmeta na osnovnim i jednog na doktorskim studijama. Koautor je u četiri udžbenika za studente medicine i stomatologije. Od 2011. g. je zajedno sa kolegama iz Novog Sada i Beograda, nastavnicima za alergologiju relevantnih medicinskih disciplina, uvela je na Medicinski fakultet u Novom Sadu užu specijalizaciju iz alergologije i postala njen koordinator. Stalni je član Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, bila je član komisije za polaganje devet užih specijalizacija iz alergologije. Bila je mentor u tri specijalizacije iz dermatovenerologije i jedne uže specijalizacije iz alergologije. Prof. Marina Jovanović je bila mentor za četiri odbranjene doktorske i jedne magistarske teze. Profesionalnu i naučnu orijentaciju je usmerila prema alergologiji.
Godine 1986. boravila je u Alergološkom kabinetu Klinike za dermatologiju u Budimpešti sa ciljem upoznavanja novih tehnika alergološkog testiranja in vivo. Kao dobitnik stipendije za mlade talente The British Council, 1991. radila je u najeminentnijim klinikama u Velikoj Britaniji, gde je započela rad na doktorskoj tezi sa hipotezom da ispitivanje kontaktne alergije ne može biti ograničeno na kontaktni dermatitis. Prve rezultate prezentovala je u Londonu u Kraljevskom lekarskom društvu.

Prof. dr Marina Jovanović je autor je i koautor 276 stručnih i naučnih publikacija, od kojih je u 133 jedini ili prvi koautor. U celini je objavila 146 radova i to u časopisima 89 od kojih je 25 publikovano u časopisima sa SCI liste, 22 u monografskim publikacijama, 35 u zbornicima radova. Autor je dermatološkog poglavlja u američkoj Medscape referenci EMEDICINE, jednoj od najvećih svetskih medicinskih naučnih elektronskih baza. Učestvovala je sa radovima na 165 stručnih i naučnih slupova, 106 u zemlji i 49 u inostranstvu, na kojima je održala 40 predavanja po pozivu, 32 u zemlji i osam u inostranstvu.

Ima 268 heterocitata: 212 u vodećim svetskim časopisima (Science Citation Index), i 56 u inostranim udžbenicima i monografijama iz oblasti alergologije i profesionalne dermatologije (Google Books). Indikator naučne i stručne kompetentnosti i uspešnosti prema kriterijumima (odluci) Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije je A kategorija istraživača, a prema naučnoj aktivnosti i broju radova indeks kompetentnosti iznosi 362,3. WoS h-index iznosi 11.
Projekti :

1."Kontaktna i fotokontaktna senzibilizacija na ubikvitarne korovske biljke", Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, projekat u okviru osnovnih istraživanja broj 1374 ugovoren za period jan 2002 - dec. 2005. god.;

2."Diverzitet flore panonskog dela Srbije, ugroženost širenjem invazivnih korova i njihov uticaj na ljude", Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, projekat u okviru osnovnih istraživanja broj 143037Ć ugovoren za period jan. 2006 god.– dec. 2010. god.;

3. "Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata", Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekat u okviru osnovnih istraživanja broj 172058 ugovoren za period jan. 2011 god.– u toku

4 ."Edukacija lekara u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti za prevenciju nastanka hronične venske insuficijencije ", Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Pokrajinskog sekretarijataRepublike Srbije, projekat u okviru osnovnih istraživanja broj 1942 ugovoren za period jan. 2011 god.– dec. 2014. god.;

5."Čovek i priroda"dugogodišnji istraživački projekat započet 2000. god u okviru Matice Srpske i Univerziteta u Novom Sadu.

U 12 godina dugom naučnom radu na ispitivanju nepolenskih alergena u korovastim biljkama, koji još uvek traje, u kome je u okviru tri projekta Ministarstva za nauku RS okupila multidisciplinarni tim istraživača, dokazano je postojanje kontaktne alergije na koži, izazvane biljkama čiji polen izaziva respiratornu alergiju.

Prof. Marina Jovanović je bila je recenzent u poznatim međunarodnim (Pharmacy&Pharmacology, Allergy&Asthma Proceedings) i nacionalnim časopisima (Srpski arhiv za celokupno lekarstvo); član je uređivačkog odbora Medicinskog pregleda. Učestvovala je u osnivanju i bila je prvi glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa The Serbian Journal of Dermatology and Venereology od 2009. od njegovog osnivanja. Danas taj časopis zastupa na svetskoj naučnoj sceni, veliki svetski izdavač DeGruyter. Članovi Upravnog odbora ove izdavačke kuće ocenili su rad glavnog urednika sledećim rečima:...the Journal that you are managing with such great professionalism.....in close contact with the Serbian academic environment. the President of Versita Publishing House is not a stranger to your country or it`s scientists.

Od 2007. g. prof. dr Marina Jovanović je član Evropske akademije za dermatologiju. Dobitnik je 2001. g. medalje Societas-Dermatologica Polona (Poljska), a 2004. g. diplome počasnog člana Udruženja dermatologa Rumunije i Makedonije. Na predlog Medicinskog fakulteta, prof. Marina Jovanović je bila član delegacije Univerziteta zajedno sa prorektorima, koju je predvodio rektor Univerziteta u Novom Sadu, u studijskoj poseti Univerzitetu u Pečuju (Mađarka - MA); rad Jovanović M, Poljački M, Mimica Dukić et al, pod nazivom Sesquiterpene lactone mix patch testing supplemented with dandelion extract in patients with allergic contact dermatitis, atopic dermatitis and non- allergic chronic inflammatory skin diseases izabran je da predstavlja Univerzitet na skupu Dani novosadskog univerziteta u PEČUJU, i saopšten je 12. maja 2005. g. u Pečuju (MA).

Tokom dva mandata prof. dr Marina Jovanović bila je predsednik Sekcije za alergologiju i imunologiju DLV SLD. Dobila je zahvalnice, diplome i plakete SLD. Godine 2011. dobila je Godišnju nagradu za naučnoistraživački rad DLV SLD, a 2012. dobila je Godišnju nagradu za naučnoistraživački rad SLD.

Prof. Marina Jovanović je promovisala rad Akademije medicinskih nauka SLD kao predavač u devet, organizator u pet naučnih skupova i kao urednik dve prateće monografije. Na predlog Medicinskog fakulteta, zahvaljujući prvenstveno rezultatima svog naučnog rada, od 2008. g. postavljena je na mesto ekspertnog savetnika za naučnu oblast medicina i fizička kultura u Sekretarijatu za nauku AP Vojvodine, sa koga je do decembra 2014. g. kao predsednik Saveta vršila recenziju domaćih i međunarodnih projekata. Ona je postavila rad u alergološkom kabinetu na evropski nivo i postala načelnik Odseka za alergologiju Klinike za kožno-venerične bolesti u Novom Sadu. Godine 2008. izabrana je za vanrednog, a 2013. za redovnog člana Akademije medicinskih nauka SLD. Kroz rad u okviru Akademije medicinskih nauka (bila je predavač po pozivu na 10 naučnih skupova održanih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u pet bila je organizator) promoviše razvoj i napredak Univerziteta i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Poslednjih godina je u nekoliko navrata bila nagrađivana na Klinici za kožno-venerične bolesti za veliki broj pregleda u okviru svakodnevnog rada sa pacijentima.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Nada Diva

Vase Stajića 25 - PRIZEMLJE
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Marina Jovanović, dermatolog, u poliklinici Nada Diva lečenji sledeće bolesti kod odraslih: Hronična urtikarija, Neželjene reakcije izazvane lekovima na koži i vidljvim sluznicama, Atopijske bolesti – atopijski dermatitis, Sve oblike ekcema, Manifestacije kontaktne alergije, Sistemske bolesti vezivnog tkiva sa manifestacijama na koži i vidljivim sluznicama, npr. eritemski lupus, dermatomiozitis, sklerodermija, Alopecija areata.

Poliklinika Nada Diva
Vase Stajića 25 - PRIZEMLJE
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Preporuka strane: