Srčana masaža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Srčana masaža, hitna mera ko- ja se preduzima da bi se pokrenulo srce koje je zasta- lo, uobičajeni termin za unu- trašnju masažu srca, odnosno hiruršku masažu srca.

Preporuka strane: