Strabizam (Razrokost)

Šta je strabizam (razrokost)?

Razrokost je stanje kod koga zamišljena osa vida (pogleda) dva oka nije paralelna. Jedno ili oba oka mogu biti pomerena ka unutra ili ka spolja. Ovo stanje može da bude stalno ili privremeno.

Šta izaziva strabizam?

Kada je strabizam uočen prilikom rođenja, on je posledica ili malog krvarenja u mozgu ili nenormalno pričvršćenog mišića očne jabučice. Ako se pojavi posle prve ili druge godine života, strabizam je obično posledica slabosti »fuzionog centra« u mozgu. Strabizam takođe može da bude povezan sa slabošću ili paralizovanošću očnog mišića.
Konvergentni strabizam, odnosno onaj kod koga su oči pomerene ka unutra, obično je povezan sa dalekovidošću. Divergentni strabizam, gde su oči okrenute ka spolja, često je povezan sa kratkovidošću.

Da li se strabizam proteže kroz porodice, da li je nasledan?

Da.

Šta znači »zrikavost«?

»Zrikavost« je samo jedan od uobičajenih termina koji označavaju nepravilan položaj očiju.

Da li je teže lečiti oči koje su pomerene spolja ili oči pomerene ka unutra?

Teže je lečiti oči pomerene spolja (divergentni strabizam).

Kada se razrokost može uočiti?

Često već pri rođenju. Definitivno se utvrđuje negde u prve tri godine života. Međutim, strabizam može početi i znatno posle prve tri godine života.

Koji procenat razrokih očiju može da se izleči isključivo medicinskim tretmanom?

Oko četrdeset do pedeset posto.

Kakav je medicinski tretman strabizma?

a. Redovno vršenje specijalnih vežbi očima koje su poznate pod imenom ortoptika
b. Redovno vršenje specijalnih očnih vežbi poznatih pod imenom pleoptika, koje se primenjuju radi obnavljanja vida u slučaju takozvanog »lenjog« oka. Nošenje korektivnih naočara i upotreba kapi za oči koje skupljaju zenice
c. Stavljanje zavoja preko zdravog oka, kako bi se podsticalo gledanje okom koje je pomereno
d. Upotreba naočara za korekciju dalekovidosti

Koliko čovek treba da nosi naočare da bi mu se oči ispravile?

Ukoliko oči uopšte mogu da se isprave, to će se dogoditi posle desetomesečnog nošenja korektivnih naočara.

Zašto se strabizam ponekada ne ispravlja čak ni posle nošenja naočara?

Zbog toga što je posledica nekog drugog faktora, a ne kratkovidosti ili dalekovidosti, na primer, pogrešnog prićvršćenja mišića očnih jabučica.

Kada najranije dete može da nosi naočare za ispravljanje razrokosti?

Počev od druge godine života.

Kakvu štetu prouzrokuje strabizam?

Strabizam iskrivljuje sliku i može prouzrokovati duboke psihološke poremećaje. Konvergentni strablzam, ako se ne leči, može izazvati slabljenje vida, pa čak i gubitak vida u oku koje nepravilno stoji.

Postoji li način za sprečavanje strabizma?

Da. Ako neka osoba pokazuje znake razvoja strabizma, nošenje odgovarajućih naočara često će ispraviti oko.

Postoji li ikakav način da se spreči da oči koje su pomerene ka unutra prouzrokuju slabljenje vida?

Da. Oboleli nosi preko zdravog oka zavoj koji ga prisiljava da koristi slabo oko, što će često u tom oku poboljšati vid.

Da li je kod strabizma uvek neophodna hirurška intervencija?

Ne. Ako je strabizam u blagoj formi i nestalan, hirurški zahvat nije neophodan.

Da li se strabizam ikada ispravlja sam po sebi, bez lečenja?

Da. Blage forme mogu se popraviti same po sebi, premda je to redak slučaj.

Kakve rizike nosi sa sobom operacija strabizma?

Rizici praktično ne postoje.

Kakvi su izgledi za dobre rezultate hirurškog zahvata?

Izgledi za dobre estetske rezultate su izvanredni.

Koliko traje operacija strabizma?

To pre svega zavisi od broja mišića na kojima mora da se izvrši operacija. U proseku operacija traje oko jedan čas.

Kakva operacija se vrši?

Operacija zavisi od tipa strabizma. Može biti neophodno ojačati mišić, a to se čini odsecanjem komada mišića, odnosno skraćivanjem mišića, i ponovnim pričvršćivanjem mišića za prvobitno mesto na očnoj jabučici. Može biti neophodno oslabiti mišić. Ovo se, pak, čini time što se mišić odvaja od mesta spoja zatim ponovo spaja više pozadi na očnu jabučicu.

Kakva se anestezija primenjuje?

Za decu opšta anestezija, a za odrasle osobe može biti ili lokalna ili opšta.

Koliko bolesnik mora da ostane u bolnici?

Jedan do tri dana.

Da li je neophodan poseban tretman pred operaciju?

Nije.

Da li je posle operacije potrebno pacijentu obezbediti specijalnu negu?

Nije.

Da li je period posle operacije izuzetno bolan?

Nije.

Kakve se posebne mere posle operacije sprovode?

U nekim slučajevima, posle operacije neophodno je primeniti kapi za oči. Ako oči nisu apsolutno prave, možda će biti potrebno da se pacijent podvrgne specijalnim očnim vežbama, poznatim pod imenom ortoptika.

Koliko vremena je potrebno rani da zaraste posle operacije strabizma?

Oko dve do četiri nedelje.

Da li pacijenti ikada vide dvostruko posle operacije strabizma?

Da, to može da se desi premda ovakva pojava obično iščezava za tri do četiri nedelje od operacije razrokosti.

Kakav ožiljak ostaje posle ove operacije?

Ožiljak je nevidljiv.

Da li se strabizam ikada ponovo javlja pošto je operacija izvršena?

Samo u veoma, veoma retkim slučajevima.

Kakve mere predostrožnosti treba preduzeti posle operacije?

Otprilike tokom jedne nedelje posle operacije nekim pacijentima se dozvoljava da čitaju ili da gledaju televiziju. Isto tako, oko treba zaštititi od nečistoće, kako bi se izbegla infekcija.

Da li pacijent mora da nastavi da nosi naočare posle operacije?

Ako je pacijent bio kratkovid ili dalekovid pre operacije, on će morati i dalje da nosi naočare. Operacija strabizma ne leči ni dalekovidost, ni kratkovidost.

Da li pacijent može posle potpunog oporavka od operacije strabizma da se služi očima koliko god želi?

Može.

Koliko vremena posle operacije strabizma pacijent može:

Da se kupa – Posle dve nedelje.
Da šeta ulicom – Posle nedelju dana.
Da se penje ili silazi stepenicama – Posle nedelju dana.
Da nastavi sa izvesnom fizičkom aktivnošću – Posle sedam do deset dana.
Da obavlja lake domaće poslove – Posle tri do četiri nedelje.
Da obavlja teške domaće poslove – Posle četiri do pet nedelja.