Strah kod dece, strah od lekara i operacije

Da li je normalno da dete oseća strah?

Da. Mali strah je normalan i služi kao zaštitni mehanizam.

Kada strah kod dece postaje nenormalan?

Kada je neopravdan i prekomeran i kada više ne služi korisnoj svrsi zaštite deteta.

Šta prouzrokuje nenormalan strah kod deteta?

Dete koje je vrlo podložno sugestijama uplašiće se kad ga roditelj upozorava da se drži daleko od mogućih izvora opasnosti kao što su vatra, automobili, životinje itd. Posle toga dečiji strah je povećan i prekomeran.

Kako se najbolje leči strah kod male dece?

Stalno umirivanje od strane roditelja; razgovor o slučajevima straha će takođe pomoći. Često je preporučljivo da se objekt straha asocira sa nekim prijatnim iskustvima što pomaže da se izmeni stav deteta.

Kako treba uticati na strah od lekara i operacija?

Poštenim objašnjavanjem detetu šta može očekivati i šta će sa njim biti rađeno. Ovakva priprema za iskustvo kome dete treba da bude podvrgnuto je najbolji način da se izbegne neumeren strah. Na sva pitanja treba pošteno odgovoriti i to onako potpuno kako to zahteva dečje interesovanje.

Da li je korisno da roditelj bude prisutan pre i posle operacije?

Da. Kad god je to moguće roditelj treba da bude prisutan.