Hiperhidroza

Hiperhidroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperhidroza, jako, preterano znojenje.