Laboratorije Novi Pazar

Laboratorije Novi Pazar – Laboratorija Hipokrat 93

Laboratorija Hipokrat 93 Miodraga Komatine 24, 36300 Novi Pazar Tel: 020/332-220