Polisaharid

Polisaharid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polisaharid, ugljeni hidrat.