Zavodi Kosovska Mitrovica

Zavodi Kosovska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica Anri Dinan Bb, 38220 Kosovska Mitrovica Tel: 028/498-275