Unutrašnje uvo i ravnoteža (ekvilibrijum)

Šta je ravnoteža (ekvilibrijum)?

To je unutrašnja svest o normalnom položaju i ravnoteži, ili održavanje normalnog položaja ili ravnoteže pojedinca prilikom stajanja, hoda i obavljanja normalne fizičke aktivnosti.

Od čega zavisi osećaj ravnoteže?

On zavisi od tri međusobno povezana faktora:
a. Od očiju.
b. Od kože i osećaja za položaj mišića.
c. Od mehanizma vestibulamog lavirinta unutrašnjeg uha i njegove povezanosti sa mozgom.

Da li za održavanjc ravnoteže moraju sva ova tri gornja faktora da deluju savršeno?

Ne. Ravnoteža se može održati ako dobro funkcionišu dva od napred pobrojana tri faktora.

Šta se podrazumeva pod pojmom »vertigo« (vrtoglavica)?

Vrtoglavica je senzacija poremećnog položaja, stava ili ravnoteže. Drugim rečima, to predstavlja abnormalnost ekvilibrijuma. Ona je simptom, a ne oboljenje.