Zakon o komorama zdravstvenih radnika

Ovim zakonom osnivaju se komore zdravstvenih radnika, kao nezavisne, profesionalne organizacije, uređuje se članstvo u komorama zdravstvenih radnika, poslovi, organizacija i rad komora, posredovanje u sporovima i sudovi časti, kao i druga pitanja od značaja za rad komora.

Radi unapređivanja uslova za obavljanje profesije doktora medicine, doktora stomatologije, diplomiranih farmaceuta, diplomiranih farmaceuta medicinske biohemije i doktora medicine specijalista kliničke biohemije, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštite interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu – osnivaju se:

1) Lekarska komora Srbije;
2) Stomatološka komora Srbije;
3) Farmaceutska komora Srbije;
4) Komora biohemičara Srbije;
5) Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Pročitajte ceo Zakon o komorama zdravstvenih radnika, koji je u primeni od 05.05.2010 godine.