Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević Specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Depresija
Depresija je vrlo čest psihijatirjski poremećaj koji je nažalost često neprepoznat, ali i nedovoljno dijagnostikovan. Dovodi do velikih gubitaka na ličnom, porodičnom i poslovnom planu. Javljaju se depresija u pubertetu, depresija u trudnoći, depresija posle porođaja, depresija u menopauzi, često nastaje nakon dugotrajnog iscrpljivanja organizma (psihičkog i/ili fizičkog) ali može da započne i bez nekog spoljnog uzroka.

Anksiozni poremećaj
Anksioznost, psihička napetost, strahovi i fobije, panični napadi i ostali anksiozni poremećaji, život čine dodatno otežanim i komplikovanim. Kroz razgovor sa psihijatrom, sagledava se uzrok poremećaja i pristupa se adekvatnom lečenju.

Demencija
Demencija je problem neuropsihijatrijskog karaktera koji se najčešće u početku manifestuje sa problemima pamćenja i najčešće pogađa starije osobe.

Shizofrenija
Shizofrenija (ili šizofrenija) je duševna bolest koja  onemogućava razlikovanje stvarnih (realnih) od nestvarnih (nerealnih) doživljaja ili iskustava, ometa logičko razmišIjanje, normalne osećajne doživIjaje prema drugim osobama, te narušava njeno društveno funkcionisanje. Kod shizofrenih poremećaja dolazi do promene određenih funkcija mozga. Posledica toga su promene mišljenja, zapažanja i afektiviteta, u globalu, promene psihe.

Bipolarni poremećaj
Bipolarni poremećaj spada u poremećaje raspoloženja a poznat je i pod nazivom manično – depresivna psihoza.Bipolarni poremećaj najčešće se javlja u kasnoj adolescenciji ili dvadesetim godinama i podjednako je zastupljen kod oba pola.

Biografija doktora: Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević Specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević, specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije, rođen je 1981.godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2006.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,43.

  • Od 2007.godine zaposlen je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine.
  • g. završio diplomske akademske (master) studije kliničke medicine – psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekao akademski naziv diplomirani doktor medicine – master.
  • g. završetkom specijalističkih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu stekao stručni naziv specijaliste psihijatrije.
  • g. završetkom doktorskih studija kliničke medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i odbranom doktorske disertacije stekao naučni stepen doktora medicinskih nauka.
  • godine izabran u zvanje docenta na Ketedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  • godine završetkom subspecijalističkih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu stekao stručno zvanje specijaliste uže specijalizacije iz sudske psihijatrije.
  • Od 2017.godine obavlja funkciju upravnika Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
  • godine odlukom Ministra zdravlja RS učestvovao u stvaranju dokumenta „Strategija razvoja zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji“.
  • godine je izabran i 2019.godine reizabran za člana Odbora za medicinska veštačenja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  • godine je izabran za profesora na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Učestvuje u realizaciji gradskih, pokrajinskih i međunarodnih naučnih projekata. Kao predavač je učestvovao u brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je značajnih nagrada i stipendija. Autor je  i koautor većeg broja naučnih radova, udžbenika i drugih stručnih publikacija.

U ordinaciji “Neuropraxis” obavlja preglede i tretman depresije, paničnog poremećaja, generalizovanog anksioznog poremećaja, psihotičnih poremećaja, shizofrenije, bipolarnog poremećaja, demencije, psihičkih teškoća udruženih sa telesnim bolestima i stresnim životnim događajima.

Zakazivanje pregleda

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević

Specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije



Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević, specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije.U ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled i lečenje bolesnika: anksioznost, depresija, demencija, shizofrenija, bipolarni poremećaj.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled