Blog Archives

Renalna kolika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Renalna kolika, bubrežna kolika, žestok bol u oblasti bubrega koji je posledica bubrežnih kamenaca.

Rendgenski zraci, x-zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rendgenski zraci, x-zraci.

Renin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Renin, materija iz kore bubrega koja podiže krvni pritisak.

Repozicija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Repozicija, nameštanje, vraćanje nečega na uobičajeno, normalno mesto, npr. polomljenih kostiju (postoji otvoreno i zatvoreno nameštanje).

Represija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Represija, u psihologiji, duševni mehanizam putem koga neka osoba istiskuje iz svog svesnog mišljenja ideje koje su inkompatibilne sa njenom rutinskom egzistencijom.

Reprodukdja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reprodukdja, proces produžavanja sopstvene vrste stvaranjem potomstva.

Resekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Resekcija, hirurško uklanjanje organa ili njegovog dela.

Resektibilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Resektibilan, može se hirurški ukloniti.

Resorpcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Resorpcija, ponovno usisivanje, uzimanje npr. tečnosti.

Respiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Respiracija, disanje.

Respirator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Respirator, čelična pluća, aparat koji služi za veštačko disanje.

Respiratorni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Respiratorni sistem, nos, ždrelo, grkljan, dušnik, dušnica i pluća.

Resutura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Resutura, ponovno zašivanje rane.

Rete – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rete, mreža.

Retencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retencija, zadržavanje (vode, tečnosti ili urina).

Retikularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retikularan, formiranje neke strukture koja podseća na mrežu.

Retikulocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retikulocit, mlade nezrela crvena krvna ćelija.

Retikuloendotelijalni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retikuloendotelijalni sistem, sve vrste ćelija fagocita iz krvi, ukjjučujući ćelije koje se nalaze u limfnim kanalima, vezivnom tkivu, koštanoj srži, plućima, jetri i drugim strukturama.

Retikulosarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retikulosarkom, sarkom koji je potekao iz ćelije retikuloendotelijalnog sistema.

Retina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retina, mrežnjača; najdi sloj oka, senzitivni organ u kome se fokusiraju svetlosni zraci.

Retinitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retinitis, zapaljenje retine, mrežnjače oka.

Retinoblastom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retinoblastom, maligni tumor retine (mrežnjače) oka.

Retinoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retinoskop, instrument za određivanje grešaka u vidu.

Retraktor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retraktor, instnunent koji je načinjen da bi se povukla, odvojila površina tkiva.

Retro-prefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retro-prefiks sa znaćenjem: u pozadini, iza.

Retrobulbaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrobulbaran, iza očne jabučice.

Retrocekalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrocekalan, pozadi, iza cekuma (slepog creva).

Retrofaringealni apsces – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrofaringealni apsces, apsces smešten iza zadnjeg zida ždrela.

Retroflektirano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retroflektirano, nešto savijeno unazad npr. materica.

Retrogradno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrogradno, nešto što se odnosi na suprotan smer, što se kreće u suprotnom smeru.

Retrogresija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrogresija, raspad, deterioracija nekog tkiva ili strukture.

Retrolentalna fibroplazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrolentalna fibroplazija, slepilo kod prevremeno rođene dece, često vezano za udisanje preteranih količina kiseonika.

Retrovertovan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Retrovertovan, zavaljen, povijen unazad.

Reumatizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatizam, izraz koji se upotrebljava da opiše mnoga stanja udružena sa oboljenjem mišića, tetiva i zglobova obično praćena nestalnim bolom.

Reumatoidni artritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatoidni artritis, zapaljenje zglobova udruženo sa simptomima koji podsećaju na reumatizam.

Reumatska groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatska groznica, zapaljenjska reumatska bolest dece udružena s napadima visoke temperature, s bolnim otocima zglobova i zapaljenjem srčanih struktura.

Reumatsko srčano oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reumatsko srčano oboljenje, zapaJjenje srčanih struktura Oko 15% Jjudi spada u ovu kategoriju.

Revakcinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Revakcinacija, ponovno vakcinisanje, cepljenje.

Reverdinov režnjić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reverdinov režnjić, kalem kože koji se dobija tako što se mali deo kože odvoji i zatim stavi na odgovarajuće mesto gde je potrebno da se on primi.

Reverzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reverzija, biološki izraz koji se odnosi na neku crtu ili karakteristiku nasleđenu od nekog dalekog pretka; ponovna pojava takve crte ili karakteristike.